REGULAMIN KATO BLADING GAMES
Aktualizacja 7.06.2022 r. (Archiwalny - edycja 2022)

I.      ORGANIZATOR
 
Multimedia World Marcin Iwan - podmiot obsługujący Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Katowicach przy ul. Rynek 13, 40-098 Katowice
 
Współorganizator:
Blade Like a Girl - żeńska grupa rolkowa z Wrocławia (instagram @Blade_Like_a_Girl)
 
Współgospodarz:
Miasto Katowice
 
Partnerzy:
On Lemon – katowicki producent lemoniad
4Skater - katowicka szkółka rolkowa
Skate In Park - kryty skatepark w Katowicach
Rollcamp – obozy rolkowe dla dzieci i dorosłych
Spokey sp. z o. o. – fundator dodatkowych nagród w konkursach dla dzieci i kategorii amatorów
 
II. CEL IMPREZY
 
            1. Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
            2. Promocja Katowic
            3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
 
III. TERMIN I MIEJSCE
 
            12.06.2022 r. godz. 10:00
            Katowicki skatepark PTG, aleja Górnośląska 57, 40-400 Katowice

            W przypadku złych warunków atmosferycznych:
            Kryty skatepark SKATE IN PARK, ul. Ceglana 67b, 40-400 Katowice
 
IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
 
            1.    Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i postępowanie wg niego podczas całego trwania zawodów.
            2.    Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach zobowiązane są do posiadania oświadczenia pełnoletnich opiekunów, które jest załącznikiem (do regulaminu zawodów (załącznik nr 1)
            3.    Udział w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność i jest bezpłatny przy rejestracji online. W dniu imprezy 12.06.2022 r. opłata za udział w imprezie wynosi 20 zł dla osób do 18 r. ż. I 50 zł dla osób powyżej 18 r. ż.
 
V. ZGŁOSZENIA
 
            1.    Zapisy przyjmowane będą do końca dnia 10.06.2022 r. (Piątek) poprzez formularz zgłoszeniowy do wypełnienia na stronie katobladinggames.pl oraz odpłatnie w dniu imprezy do godz. 10:30. Zapisanie się na zawody traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.
 
VI. FORMA ZAWODÓW
 
            1.    Zawody odbywają się w formule SINGLE RUNS – solowe przejazdy każdego z zawodników w kategoriach:
                        a.    AMATORZY - OPEN - od 3 do 99 lat ;)
                        b.    JUNIORZY PRO - (do 13 i do 16 lat)
                        c.    GIRLS PRO
                        d.
    OPEN PRO
            2.    Eliminacje
                        Zawodnicy dzieleni są na grupy 5-6 osobowe (OPEN, Junior, Girls). Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 45 sekund. W dzień imprezy organizatorzy podejmą decyzją na podstawie liczby uczestników czy będzie jeden czy dwa przejazdy eliminacyjne.
                                                Grupa1:
                                                Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
                                                Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
                                                Grupa 2
                                                Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
                                                Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
                                                itd
                        Zawodnik jest oceniany jest na podstawie 4 kryteriów:
                        a. Styl - 0-20 Pkt
                        b. Technika (Trudność) – 0-30 Pkt
                        c. Kreatywność – 0-30 Pkt
                        d. Line – 0-20 Pkt

                        Końcowy wynik to średnia 4 powyższych kryteriów. Liczy się tylko jeden - lepszy przejazd - należy więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu
                        i próbie wykonania go w jak najdokładniejszy sposób.
                        Kreatywność i technika to najwyżej punktowane kryteria.
            3.
    Finał
                        Ilość zawodników w finale jest zależna od ilości startujących (OPEN, Junior, Girls). Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 45 sekund
                                                Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
                                                Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)
                        Zawodnik jest oceniany na podstawie 4 kryteriów:
                        a. Styl - 0-20 Pkt
                        b. Technika (Trudność) – 0-30 Pkt
                        c. Kreatywność – 0-30 Pkt
                        d. Line – 0-20 Pkt
                        Końcowy wynik to średnia 4 powyższych kryteriów. Liczy się tylko jeden - lepszy przejazd - należy więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu
                        i próbie wykonania go w jak najdokładniejszy sposób.
                        Kreatywność i technika to najwyżej punktowane kryteria.
                        **Opcjonalnie po 2 przejazdach każdego z zawodników może odbyć się dodatkowo LAST TRICK - Każdy zawodnik z grupy ma 2-3 "wywołania" podczas, których musi się
                        jak najlepiej zaprezentować – jeden mocny trik.

            4.    Zarówno zawodnicy w kategorii Amatorów jak i kategoriach PRO są oceniani wg tych samych kryteriów przez sędziów Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich
            5.    Kategoria OPEN, Junior, Girls dotyczy wszystkich zawodników, którzy w 2020 i 2021 r. brali udział w zawodach o randze mistrzowskiej pod szyldem
                        Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

            6.    Ilość osób w grupie, czas trwania przejazdu oraz struktura zawodów jest uzależniona od ilości chętnych do startu w zawodach
 
                       Harmonogram zawodów:
 
                       Start warsztatów dla dzieci z mini zawodami 10.00 do 11.30

                       Start zapisów 10.00
                       Zapisy amatorów do 10.45
                       Zapisy OPEN, GIRLS i JUNIOR do 11.30

                       ELIMINACJE
                       Start danej kategorii może się przesunąć w czasie więc wszystkie grupy muszą być przygotowane do startu.

                       Każdy ma 1 przejazd eliminacyjny po 45 sekund
                       11.00 start eliminacji amatorów
                       11.45 eliminacje junior
                       12.30 eliminacje kobiet
                       13.00 eliminacje open

                       13:30 Przerwa

                       FINAŁ
                       2 przejazdy, lajny trwające maksymalnie 45 sekund.
                       14.00 amatorzy
                       14.30 juniorzy
                       15.15 girls
                       15.45 open
                       16.45 ogłoszenie wyników
                       17.15 oficjalne zakończenie zawodów
                         
                        Przed początkiem każdej startującej grupy będzie 10 min. rozgrzewki.
 
VII. NAGRODY
 
            1.    Nagrodą premiowane są pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach
                        a.    w kategorii AMATORZY - OPEN nagrodami będą nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowy ufundowane przez partner wydarzenia.
                                    I miejsce 500 zł + rolki agresywne Shapez
                                    II miejsce 300 zł + kółka do rolek Freespo
                                    III miejsce 200 zł + kółka do rolek Freespo
                        b.    w kategorii JUNIOR - PRO do 13 lat przyznawane będą nagrody pieniężne
                                    I miejsce 600 zł
                                    II miejsce 300 zł
                                    III miejsce 200 zł
                        c.    w kategorii JUNIOR - PRO do 16 lat przyznawane będą nagrody pieniężne
                                    I miejsce 600 zł
                                    II miejsce 300 zł
                                    III miejsce 200 zł
                        d.
    w kategorii GIRLS - PRO przyznawane będą nagrody pieniężne
                                    I miejsce 600 zł
                                    II miejsce 300 zł
                                    III miejsce 200 zł
                        e.    w kategorii OPEN PRO przyznawane będą nagrody pieniężne
                                    I miejsce 1500 zł
                                    II miejsce 900 zł
                                    III miejsce 500 zł
 
VIII. KORZYSTANIE ZE SKATEPARKU
 
            1.    Korzystający ze skateparku podczas zawodów powinni używać podczas przejazdów kompletu ochraniaczy. Kask podczas przejazdu jest obowiązkowy. Wyjątek stanowi kategoria OPEN, gdzie uczestnicy mogą jeździć bez kasku na własną odpowiedzialność.
            2.    Korzystanie ze skateparku odbywa się na własną odpowiedzialność.
            3.    Z urządzeń i przeszkód na skateparku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
            4.    Za wypadki na terenie skateparku wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z obiektu.
            5.    Zabrania się:
                        a.    palenie tytoniu, wnoszenia alkoholu i innych używek
                        b.    wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników skateparku
                        c.    chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków
                        d.    wprowadzania psów i innych zwierząt utrudniających korzystanie z obiektu
                        e.    zaśmiecania terenu skateparku
            6.    Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze wszelkich uszkodzeń urządzeń skateparku. Korzystanie z uszkodzonych przeszkód jest zabronione.
            7.    Korzystający ze skateparku, którzy będą zakłócać porządek lub utrudniać korzystanie z urządzeń innym użytkownikom zostaną usunięci z terenu obiektu.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
            1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu
            2.    Organizator może wziąć udział w zawodach, jednak w przypadku zajęcia nagradzanego miejsca, nagroda zostanie przekazana następnemu w kolejności uczestnikowi.
            3.    Informacje na temat wydarzenia udzielane są w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rynek 13 w Katowicach i pod nr telefonu 505 19 02 19
            4. Uczestnik zawodów akceptując regulamin wyraża tym samym zgodę na filmowanie w celach promocyjnych wydarzenia i reportażu

 


SĘDZIOWANIE PODCZAS KATO BLADING GAMESCzego sędziowie dopatrują się w zawodniku czy zawodniczce podczas zawodów rolkowych?

Dwa kluczowe elementy - które są wyznacznikami od początku istnienia naszego sportu - to STYL i TRUDNOŚĆ. Są to jedne z najwcześniejszych sposobów decydowania, czy jesteś lepszy od innych i czy twoja jazda jest rozwojowa. Na przestrzeni lat do oceny przejazdu wprowadzono KREATYWNOŚĆ stanowiącą dodatkowy sposób określania, czy jesteś dobrym rolkarzem/zawodnikiem. Najnowszym kryterium są LINIE (ang. lines). Linie są bardzo ważną częścią zawodów jak i samej jazdy skateparkowej.
Najlepszy rolkarz na zawodach to ten, który rozumie korzystanie z kątów oraz elementów parku, ma dobry styl, wykonuje techniczne triki oraz wykorzystuje swoją kreatywność do wykonywanie trików na swój, oryginalny sposób. Aby wygrać rolkarz musi wykazać się umiejętnością płynnego łączenia tych czterech kryteriów podczas pozbawionego potknięć przejazdu.

Jak ocenia się rolkarza podczas przejazdu?

Sędziowie oceniają
STYL, TRUDNOŚĆ, KREATYWNOŚĆ i LINIĘ według następujących kategorii:

LINIA - Łączenie trików w płynny przejazd
Kryterium Linia polega znalezieniu najlepszej kombinacji trików wykonywanych płynnie po sobie w taki sposób aby jak najlepiej wykorzystać poszczególne elementy danego skateparku. Najlepszym przykładem klasycznej Linii będzie jazda w bowlu - czyli umiejętności dopasowania swojej prędkości i trików w taki sposób aby nasz przejazd wydawał się naturalny i swobodny.
Linie to podstawa przejazdu, ponieważ pokazuje sędziom, jak szybko rolkarz potrafi przystosować się do nowego “środowiska” reagując na nowe przeszkody trikami wykonywanymi bez wysiłku. Linia jest dobrym miernikiem tego, jak dobrze zawodnik jeździ w tej chwili. Sprawdza umiejętność wykonywania trików jednego po drugim.

TRUDNOŚĆ - poziom techniczny wykonanych trików
Trudność jest miarą tego, jak trudne i techniczne są triki wykonane przez zawodnika.
Trudność jest miarą postępu trików na rolkach. Każdy, poszczególny trik posiada określoną trudność. Niektóre są wiele trudniejsze niż inne. Przykładowo - większość grindów staje się trudniejsza, jeśli dodajemy do nich obroty czy flipy. Zawodnik z płynnym przejazdem, ale łatwymi trikami będzie oceniony niżej niż ktoś kto „potknie się”/zatrzyma podczas przejazdu, ale zrobi kilka naprawdę trudnych czy kreatywnych trików.

STYL - sposób prezencji oraz wykonywania triku, umiejętność jazdy bez potknięć
Styl dla wielu będzie najciekawszym kryterium oceniania, lecz jednocześnie jednym z trudniejszych do ewaluacji. Styl to prezentacja jakim rolkarzem jest dany zawodnik, jaką “szkołę jazdy” preferuje, kim jest i czym wyróżnia się na tle innych. Bardzo ważne jest, aby znaleźć swój własny styl - wymaga to dużo szczerości i serca. Punkty za kategorię Styl będą redukowane przez upadki i nieudane próby wykonania triku.

KREATYWNOŚĆ - swoja wizja i unikalne podejście do przeszkód
Kreatywność to wykonywanie trików, których nigdy wcześniej nie widziano. Robienie nowych trików lub łączenie przeszkód na nowe sposoby, aby przejazd był wyjątkowy i progresywny.
Aby uzyskać dobry wynik w kategorii KREATYWNOŚCI zawodnik musi wykonywać oryginalne triki, starając się unikać podstawowych sztuczek. Twórczy zawodnicy będą również używać alternatywnych sposobów poruszania się po skateparku.

Dodatkowe kryteria
Do każdej reguły jest zawsze kilka dodatkowych reguł. Zawody rolkowe nie są wyjątkiem. Jest kilka kryteriów nie wymienionych wyżej, czterech kategoriach jak na przykład ilość wykonanych trików.

Ilość wykonanych trików
Kryterium to jest najczęściej stosowane, gdy dwóch zawodników osiąga bardzo podobny wynik lub jeśli istnieją wątpliwości czy zawodnik powinien się kwalifikować czy nie. Można mieć dobry wynik, lądując tylko 3 lub 4 triki jednak sędziowie zazwyczaj preferują “więcej niż mniej”. Więcej różnorodnych trików w przejeździe udowadnia lepsze umiejętności jazdy na rolkach.

Upadek / potknięcie
Kolejną niewymienionym kryterium jest potknięcie lub upadek. Jeśli zawodnik się często przewraca jego końcowy wynik będzie znacznie obniżony. Upadek przerywa LINIĘ, a także spowoduje redukcję punktów w kategorii STYL i najprawdopodobniej ogólny, końcowy wynik danego zawodnika.

Zatrzymywanie się
Zatrzymywanie się podczas przejazdu jest niewskazane - przerywa to ogólny flow i uwidacznia słabe przygotowanie zawodnika. Ogólnie sędziowie odejmują punkty przejazdom, które mają wiele przerw i momenty “odpoczynku”.

Kontrola
Sędziowie ogólnie faworyzują zawodników, którzy wiedzą co robią oraz znają swoje możliwości. Jeżeli triki zawodnika będą “próbą w ciemno” najprawdopodobniej spowoduje to utratę punktów w kategorii STYL, a sędziowie mogą mieć wątpliwości co do decyzji o
o wpuszczeniu go do finału. Przełamanie się i wykonanie nowego, trudnego triku to jedno jednak niezdrowe ciśnienie i próby ewolucji bez panowania nad umiejętnościami nie będą wysoko oceniane.

Wykorzystanie wszystkich elementów parku
Ostatni dodatkowy warunek jest dodatkiem do kategorii LINIE oraz TRUDNOŚĆ. Jeśli zawodnik jeździ tylko na jednym elemencie jego twój wynik to odzwierciedla. Jeżdżąc tylko na jednej części parku zawodnik nie udowadnia swojej umiejętności pokonywania wielu różnych przeszkód. Najlepszym rolkarzem okaże się zawodnik wykorzystujący wszystkie części skateparku, a także taki który potrafi wychwycić jego niuanse i dostosować do niego swoje triki. Wykorzystanie całego parku zdecydowanie poprawi wyniki w każdej z czterech podstawowych kategoriach KREATYWNOŚĆ, LINIA, STYL i TRUDNOŚĆ.

Jak oceniają sędziowie?
Wszyscy sędziowie przyznają punkty za każdą kategorię i odnotowują triki wykonane przez każdego z zawodników. Po ustaleniu wyniku punktowego oceniają wylądowane triki na podstawie czterech powyższych kategorii. Sędziowie mają bardzo różne podejście, ale finalnie muszą wspólnie zgodzić się na przyznany wynik. Ma to na celu uczynienie sędziów bardziej otwartymi, a tym samym zapewnić bardziej uczciwą ocenę zawodników.